Header image

Kritéria přijetí do 1. ročníku základního vzdělávání

Žáci budou přijímáni do 1. ročníku základního vzdělávání do ZŠ Východní Varnsdorf pro školní rok 2021 – 2022 podle těchto kritérií:
  1. V souladu s § 178 odst. 2 a § 36 odst. 7 školského zákona budou do naší školy  přednostně přijímáni žáci z naší spádové oblasti.
  2. Žáci, kteří mají v naší škole sourozence.
  3. Žáci z jiných školských obvodů, pokud to umožňuje kapacita školy.
  4. Pro školní rok 2020/2021 přijme naše škola do 1. třídy maximálně 26 žáků.

O přijetí rozhodne ředitelka školy ve správním řízení.

V souladu s novelou zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů se rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče.

Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání nebude zasláno v písemné podobě, bude oznámeno:

  • zveřejněním seznamu přijatých dětí na veřejně přístupném místě ve škole - vchod do budovy
  • na webových stránkách školy (www.zsvychodni.cz)

Seznam bude zveřejněn od 7.5.2021 nejméně po dobu 10 dnů.

V seznamu nemohou být uvedena jména, uchazeči zde budou uvedeni pod registračními čísly.

O přijetí Vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte uloženého ve škole. Zákonný zástupce může požádat o vydání písemné podoby rozhodnutí o přijetí. Žádost se podává prostřednictvím e-mailu. Písemnou podobu si pak může zákonný zástupce vyzvednout v kanceláři školy po telefonické dohodě.

Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude předáno v písemné podobě.

 

Mgr. Helena Šmídová

        ředitelka školy