Plánované akce

TEMATICKÉ OKRUHY:
sport, příroda (pozorování, jarní květiny, kvetoucí stromy, mláďata, hnízdění ptáků, přírodovědné vycházky)

komunikace (verbální, neverbální, porozumění, chápání druhých, empatie)

domov, rodina (rodiče, sourozenci, prarodiče, úcta ke stáří, bydlení)

literatura (četba na pokračování).

CÍLE:

získávání nových poznatků, rozšiřování znalostí a dovedností, zlepšování orientace

v prostředí, účelné trávení volného času, rozvoj pohybu a relaxace, ochrana zdraví, rozvoj

individuálních schopností, využití praktických zkušeností, rozvoj slovní zásoby.

 

BŘEZEN

- za kamna vlezem
- celoroční hra ( poznáváme svět : národní parky)

DUBEN

- aprílové dny a velikonoční beránek
- celoroční hra ( poznáváme svět : moře a oceán)

KVĚTEN

- mamince z lásky
- celoroční hra ( poznáváme svět : kultura)

 

BŘEZEN – Národní parky

Národní parky v Česku jsou velkoplošná, zvláště chráněná území v Česku. V České republice se nachází čtyři národní parky. Nejstarší z nich je Krkonošský národní park (vyhlášen v roce 1963), největší je Národní park Šumava. Rozsáhlá území, jedinečná v národním či mezinárodním měřítku, jejichž značnou část zaujímají přirozené nebo lidskou činností málo ovlivněné ekosystémy, v nichž rostliny, živočichové a neživá příroda mají mimořádný vědecký a výchovný význam, lze vyhlásit za národní parky. Veškeré využití národních parků musí být podřízeno zachování a zlepšení přírodních poměrů a musí být v souladu s vědeckými a výchovnými cíli sledovanými jejich vyhlášením. Národní parky, jejich poslání a bližší ochranné podmínky se vyhlašují zákonem. Jejich status upravuje zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

 

DUBEN - Moře a oceán

Světový oceán je souvislý vodní obal planety Země, který je složen z oceánů, moří, zálivů a veškeré vodní masy, která je přímo s ním spojená, a je v něm soustředěna většina vody na Zemi. Průměrná hloubka oceánu je 3790 m. Voda oceánu a moří představuje 96,54 % celosvětových zásob vody. Mořská voda světového oceánu je slaná. Jedná se o roztok různých minerálních a organických látek. V tomto roztoku neustále probíhají různé fyzikální, chemické a biologické procesy. Hlavním zdrojem hořkoslané chuti je chlorid sodný, chlorid hořečnatý a síran hořečnatý. Světový oceán, vzhledem ke své rozloze, zachytává asi 85 % slunečního světla a tepla. Působí proto jako velmi významný regulátor teploty a zabraňuje výkyvům teplot na povrchu planety. Má zásadní vliv na biosféru a život na Zemi. 

 

KVĚTEN - Kultura

Kultura označuje v užším slova smyslu soubor vybraných a tvůrčích lidských činností, jako je například literatura, umění, divadlo, náboženství, případně i vzdělávání. V širším smyslu, zejména ve společenských vědách, je to systém všech významů, činností a vzorců chování, které si člověk osvojuje až jako člen společnosti, kde se tato kultura pěstuje a předává. Kultura tedy zahrnuje všechno to, s čím se člověk nerodí, ale co se musí naučit, aby se stal platným členem své společnosti:
co sám většinou nevytváří, nýbrž přejímá od starších
co je spíše kolektivním a často anonymním, nastřádaným dílem mnoha generací
co se udržuje tím, že se o to lidé starají a pečují
co dané společenství spojuje a zároveň odlišuje od jiných.

AKCE ŠKOLNÍ DRUŽINY MIMO CELOROČNÍ  PLÁN

 

DUBEN:

Den Země – úklid školní zahrady, hřiště a okolí školy

               BESIP – dopravní výchova (situace v běžném provozu cestou do školy )

Čarodějnická diskotéka – hry a soutěže

 

KVĚTEN:

výroba dárků pro maminky

  výzdoba chodeb – NÁŠ SVĚT