Školní poradenské pracoviště - ŠPP

Hlavním úkolem ŠPP je vylepšení sociálního klimatu školy a vzájemná spolupráce a posilování vztahů
mezi všemi vrstvami školy, dále také je kladen velký důraz na oblast primární prevence a péči o děti
se speciálními vzdělávacími potřebami a diferenciaci a individualizaci výuky a podpory v souladu
s předpoklady jednotlivých žáků.

ŠPP nabízí komplexní poradenskou činnost žákům, jejich rodičům a pedagogům.

Členové ŠPP:
Mgr. Helena Šmídová – ředitelka školy a výchovná poradkyně

Mgr. Petr Karman – metodik prevence

Mgr. Helena Beytlerová – speciální pedagog – logoped

Bc. et Bc. Anna Denežkina – pedagogicko – psychologická podpora

Mgr. Jindřiška Tůmová – výchovná poradkyně, kariérové poradenství

Konzultační hodiny:
Každý pátek od 8h do 9h, po domluvě, jiný termín je možný po vzájemné dohodě.
V plánu školního poradenského pracoviště (pedagogicko – psychologickém poradenství) klademe
důraz na tyto cíle:
           - Koordinace poradenských služeb ve škole, koordinace poradenských služeb mimo školu,
             vzájemné konzultace a spolupráce.
         - Komunikace s rodiči, podpora úspěšného vzdělávání a další spolupráce v rámci péče o žáky
             školy.
        - Prevence rizikového chování, prevence školního neúspěchu a sociálně nežádoucích jevů.
        - Metodická pomoc třídním učitelům, ostatním pedagogickým pracovníkům a asistentům
            pedagoga při práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
        - Mapování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření.
        - Kariérové poradenství – informační a poradenská podpora vedoucí k vhodně zvolenému
            dalšímu vzdělávání a budoucímu profesnímu uplatnění.
        - Péče o žáky s neprospěchem a jejich vzdělávání, posílení dlouhodobé péče o ně, vytvoření
            předpokladů pro snižování neprospěchu.
        - Poskytování speciálně pedagogické podpory a logopedické péče.
        - Poskytování individuální pedagogicko – psychologické péče pro žáky a podpora rodičů.
          - Veškerá dokumentace pracovníků ŠPP o svých činnostech je vedena v souladu s předpisy
             o ochraně osobních údajů a je archivována.

Pracovní náplň jednotlivých členů:

Mgr. Helena Šmídová – výchovná poradkyně
- Zajišťuje koordinaci poradenských služeb ve škole a mimo školu.
- Zajišťuje vzájemnou spolupráci s rodiči a žáky.
- Vedoucí člen ŠPP.
- Spolupráce se školskými poradenskými zařízeními.
- Zabývá se přípravou podmínek pro žáky se specifickými poruchami chování a speciálními
      vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.
- Evidence zpráv z vyšetření ze školských poradenských zařízení.

Mgr. Petr Karman – metodik prevence

  - Realizuje preventivní programy pro žáky, poskytuje metodické vedení a pomoc všem
     pedagogickým pracovníkům školy.
- Zajišťuje prevenci rizikového chování – zaměřené na školní neúspěch, prevenci
     záškoláctví, závislostí, zneužívání, rizikových projevu poškozování a další rizikových jevů.
- Spolupracuje s třídními učiteli, rodiči i žáky.
- Spolupráci se školskými zřízeními a s orgány státní správy, které mají v kompetenci
     problematiku prevence rizikového chování.

Mgr. Helena Beytlerová – speciální pedagog – logoped
  - Péče o žáky se speciálně vzdělávacími potřebami, komunikace spolupráce s rodiči.
- Spolupráce se školskými poradenskými zařízeními.
- Metodická pomoc učitelům, asistentům, rodičům i žákům v oblasti speciálně
     pedagogické problematiky.
- Tvorba plánů pedagogické podpory pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
- Individuální logopedická péče o žáky.
- Předmět speciálně pedagogické péče.

Bc. et Bc. Anna Denežkina – školní psychologická podpora
- Poskytuje konzultace pro žáky, pedagogické pracovníky a zákonné zástupce v oblasti
     psychologické podpory.
- Péče o žáky se speciálně vzdělávacími potřebami, komunikace spolupráce s rodiči.
- Metodická pomoc pedagogickým pracovníkům.
- Předmět speciálně pedagogické péče.
- Individuální péče o žáky.
- Práce s třídními kolektivy a zkvalitňování vztahů mezi žáky.
- Spolupráce se školskými poradenskými zařízeními.
- Podpora žáků se SVP a žáků nadaných.

Mgr. Jindřiška Tůmová – výchovná poradkyně
- Evidence zpráv z vyšetření ze školských poradenských zařízení.
- Kariérové poradenství – průzkum možností volby povolání.
- Individuální poradenství
- Pomoc při vyplňování přihlášek, jejich evidence, včasné odeslání, zpracování výsledky
     přijímacího řízení