Header image

Zápis do 1. třídy

Informace k zápisu, který se koná ve čtvrtek dne 7. 4. 2022 od 14 do 18 hodin.
K zápisu do 1. ročníku se dostaví děti, kterým bude 6 let do 31. 8. 2022.

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY

Vážení rodiče a budoucí prvňáčci, blíží se čas vašeho důležitého dne – zápisu do 1. třídy. Letos se koná na naší škole ve čtvrtek dne 7. 4. 2022 od 14 h. do 18 h.

Situace nám naštěstí umožňuje se setkat osobně, pokud by se cokoliv změnilo, jsme připraveni i na online formu zápisu (máme zkušenosti z loňského roku).

Žáci budou přijímáni do 1. ročníku základního vzdělávání do ZŠ Východní Varnsdorf pro školní rok 2022 – 2023 podle těchto kritérií:

 1. V souladu s § 178 odst. 2 a § 36 odst. 7 školského zákona budou do naší školy přednostně přijímáni žáci z naší spádové oblasti.
 2. Žáci, kteří mají v naší škole sourozence.
 3. Žáci z jiných školských obvodů jsou u nás vítáni (do naplnění kapacity školy).
 4. Pro školní rok 2022/2023 přijme naše škola do první třídy maximálně 27 žáků.

Formální část: Při podání žádosti o přijetí k povinné školní docházce, uvede zákonný zástupce dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, náležitosti uvedené v § 37 odst. 2, kterými jsou:

 • jméno a příjmení žadatele (zákonný zástupce), datum narození
 • jméno a příjmení dítěte (účastník řízení), datum narození
 • místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování
 • označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (Základní škola Varnsdorf, Východní 1602, okres Děčín, příspěvková organizace)

Součástí zápisu jsou následující formuláře s podpisem zákonného zástupce, které si můžete předem připravit nebo je vyplníte až na místě:

 • Zápisní lístek do 1. ročníku pro školní rok 2022/2023 (vyplní zákonný zástupce) – (odkaz)
 • Žádost o přijetí dítěte k základnímu školnímu vzdělávání (vyplní zákonný zástupce) – (odkaz)
 • Rodný list dítěte a občanský průkaz rodiče (kopii lze přinést či pořídíme na místě)

Pokud vám školka případně pracovník PPP doporučil odklad školní docházky, vyplňte tento potřebný
formulář – Žádost o odklad začátku povinné školní docházky - (odkaz)

Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude předáno i v písemné podobě.

Rozhodnutí o přijetí dítěte bude oznámeno zveřejněním seznamu přijatých uchazečů s výsledkem řízení
u každého uchazeče na úřední desce školy, a to:

Motivační část: (zákonný zástupce, dítě a pedagog) - probíhá formou neformálního rozhovoru, kterým pedagog zjišťuje úroveň dosažených znalostí a dovedností dítěte, trvá max. 20 minut. Cílem je motivovat dítě pro školní docházku.

Případné dotazy:  smetanova@zsvychodni.cz, 724 820 130 – Mgr. Alena Smetanová
                                smidova@zsvychodni.cz,      775 872 658 – Mgr. Helena Šmídová